Organisatie

Binnen onze Stichting zijn enkel vrijwilligers werkzaam, we tellen er ruim 240. Afhankelijk van hun werkzaamheden zijn ze ondergebracht bij één van de verschillende werkgroepen of het bestuur. De medewerkers die werkzaam zijn in het dierenasiel, op de dierenambulance of bij de telefoondienst krijgen allemaal eerst een interne opleiding. Daarnaast worden regelmatig diverse lezingen en workshops voor onze vrijwilligers georganiseerd.

Werkgroepen:

• Asielbeheer en –opvang (dierenasiel)
• Hulpverlening en vervoer (dierenambulance)
• Registratie, Advies en Informatie (telefoondienst)
• Voorlichting, Publiciteit en Promotie (PR)
• Vrijwilligerszaken en Opleiding (personele zaken)

Managementteam

De werkgroephoofden en hun plaatsvervangers vormen gezamenlijk het MT en sturen de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting aan en bepalen wat daarvoor nodig is. Het MT richt zich op het tactische en organisatorische beleid.

Bestuur

Het bestuur richt zich op het strategische en tactische beleid en is statutair belast met het besturen -in de meest uitgebreide zin- van de stichting, op grond waarvan bij hem de uiteindelijke verantwoordelijkheid berust voor al hetgeen in de werkingssfeer van de stichting wordt gedaan of wordt nagelaten.

De onderstaande personen vormen het bestuur:

  • J.M. (Anne Marie) Jongedijk, voorzitter
  • M. (Mariska) Grootveld, secretaris
  • G. (Bert) Aben, penningmeester
  • A. (Annette) van Lochem, algemeen bestuurslid / Asiel
  • H. (Henk) van Straaten, algemeen bestuurslid / PR
  • M. (Miranda) van Blitterswijk, algemeen bestuurslid / VZ
  • vacature, algemeen bestuurslid / TA

 

Overzicht ANBI publicatieplicht

Hier kunt u de diverse verslagen inzien: