Dierenwelzijn Woerden

Dieren, een maatschappelijke verantwoordelijkheid

In Woerden leven tal van dieren. Vaak geven ze ons plezier, houden ons gezelschap en voorkomen eenzaamheid. Zo leven er onder andere vele honden, katten, knaagdieren, vogels en reptielen bij mensen thuis waar ze liefdevol verzorgd worden. Daarnaast leven veel dieren in onze gemeente in het wild, waarbij gedacht kan worden aan vogels, ganzen, zwanen, egels, padden en vele insecten. Dieren hebben ook een recreatieve, culturele en educatieve waarde, zoals tijdens evenementen (de jaarlijkse Koeienmarkt) en op de kinderboerderijen in Woerden en Kamerik. Als agrarische gemeente ontbreken landbouwdieren niet en koeien, paarden en schapen zijn dan ook niet weg te denken uit het Woerdense, open, agrarische landschap. In die zin zijn dieren ook van agrarische en economische waarde.

Kortom, een wereld zonder dieren kunnen we ons niet voorstellen. Dieren zijn als onderdeel van onze samenleving niet weg te denken uit ons leven, integendeel: dieren maken onbetwist deel uit van onze samenleving en de natuur om ons heen en zijn daarmee van een waardevolle betekenis. Vaak zijn dieren afhankelijk van de mens, en wij moeten ons dan ook realiseren dat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover de dierenwereld.

Dieren hebben namelijk ook een eigen waarde en gevoel, los van hun nut of schade voor de mens. De Wet Dieren erkent de intrinsieke waarde van het dier, wat wil zeggen dat ieder dier gezien zou moeten worden als een individueel wezen met een eigen leven, ervaringen en gevoelens. Inbreuk op dit ‘welzijn’ van dieren zou moeten worden voorkomen. Dierenwelzijn wordt in het algemeen dan ook gedefinieerd als ‘de kwaliteit van het leven zoals die door het dier zelf ervaren wordt’. In concrete zin geven de vijf vrijheden van dieren die zijn opgenomen in de Wet Dieren (2013) weer wat de randvoorwaarden zijn voor het redelijkerwijs waarborgen van de kwaliteit van het leven van gehouden dieren.

Het welzijn van dieren wordt gewaarborgd door hen te vrijwaren van:

– Honger, dorst en onjuiste voeding

– Fysiek en fysiologisch ongemak

– Pijn, verwondingen en ziektes

– Angst en chronische stress

– Beperking van natuurlijk gedrag

Op grond van deze vijf vrijheden heeft iedere inwoner de morele verantwoordelijkheid dieren de zorg te bieden of laten bieden die zij behoeven, voor zover dit redelijkerwijs verlangd kan worden.

Aanleiding en doelstelling dierenwelzijnsbeleid

Dierenwelzijn staat landelijk steeds meer in de belangstelling en de aandacht voor, en vragen over, dit onderwerp nemen toe. In de gemeente Woerden is geen consistent kader ontwikkeld voor dierenwelzijn. Indien vraagstukken rondom dierenwelzijn zich aandienen, beschikken we in Woerden op dit moment niet over een beleidskader waaraan deze vragen getoetst kunnen worden. Het streven was dan ook een dierenwelzijnsbeleid op te stellen dat kan fungeren als handelingskader voor vraagstukken omtrent het welzijn van dieren en dat zal leiden tot het verder bevorderen, handhaven, informeren en stimuleren van het welzijn van dieren in de gemeente Woerden.

De handelswijze omtrent dierenwelzijn wordt in eerste instantie ingegeven door Europese, landelijke of provinciale wetgeving. Het is van belang aan te sluiten op nieuwe landelijke regelgeving (zoals nieuwe wet Natuurbescherming per 1 juli 2017), die als leidraad kan worden gezien voor wettelijke verplichtingen rondom de zorg voor het welzijn van dieren, ook in Woerden. Een richtinggevend kader dat specifiek gericht is op het welzijn van dieren in Woerden, is nodig om lokale vraagstukken gericht en gestructureerd aan te kunnen pakken. De doelstelling van het dierenwelzijnsbeleid was dan ook het opstellen van een helder kader, waarin alle taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden op dit vlak in een consistent geheel zijn samengevat. Dit kan en wil de gemeente niet alleen. Binnen de gemeente Woerden hebben veel mensen en
organisaties (dagelijks) te maken met de dieren in onze samenleving. Het beleidsdocument is dan ook tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken inwoners en organisaties die ieder vanuit de eigen kennis en kunde hebben bijgedragen hebben aan dit document. Dankzij deze samenwerking is het beleid representatief voor Woerden en zijn belangrijke knelpunten en onderwerpen uit de samenleving naar voren gekomen. Het beleid geeft helder weer op welke wijze verschillende groepen invulling geven aan taken en verantwoordelijkheden op het vlak van dierenwelzijn.